Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Umowy ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 2011 r.

Dnia 30-11-2012 godz. 16:12:26

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 78 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21