Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r.

Dnia 04-06-2020 godz. 00:08:41

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5