Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej, sporządzonej w Manili dnia 7 sierpnia 2017 r.

Dnia 04-06-2020 godz. 00:06:05

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5