Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 31-03-2020 godz. 02:59:33

Poprawka 67

Za: 44 Przeciw: 31 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 24