Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 31-03-2020 godz. 02:37:24

Poprawka 8

Za: 41 Przeciw: 34 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 24