Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-03-2020 godz. 17:15:19

Poprawka 1

Za: 47 Przeciw: 35 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18