Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dnia 17-01-2020 godz. 20:25:50

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1