Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dnia 17-01-2020 godz. 20:24:54

Poprawka 3

Za: 95 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2