Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2019 godz. 18:06:01

Poprawka 8

Za: 18 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 13