Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2019 godz. 18:05:37

Poprawka 7

Za: 81 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13