Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2019 godz. 18:04:50

Poprawka 4

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14