Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r.

Dnia 23-11-2018 godz. 22:47:53

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18