Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawionej), sporządzonej w Rotterdamie dnia 30 stycznia 2017 r.

Dnia 26-10-2018 godz. 17:37:59

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25