Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Dnia 04-10-2012 godz. 12:12:07

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16