Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Dnia 15-12-2017 godz. 21:25:05

Poprawka 3

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 56 56 0 0 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 23 23 0 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 5 4 4 0 0 1