Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw

Dnia 10-11-2017 godz. 15:03:44

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 54 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 55 54 0 1 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 25 0 25 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 2 0 1