Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.

Dnia 14-06-2012 godz. 17:47:32

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 63 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 30 Nie głosowało: 7