Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Dnia 20-12-2016 godz. 21:04:54

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 60 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 40
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 60 60 0 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 0 0 0 0 33
Senatorowie niezrzeszeni 3 0 0 0 0 3