Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 16:39:27

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 73 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 23