Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 16:38:26

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 3 Przeciw: 72 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 23