Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dnia 01-10-2015 godz. 16:36:53

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25