Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Dnia 04-08-2015 godz. 14:45:54

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 73 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25