Narzędzia:

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Dnia 04-08-2015 godz. 14:59:19

Poprawka 15

Za: 5 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 26