Narzędzia:

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Dnia 04-08-2015 godz. 14:57:45

Poprawka 12

Za: 53 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 20 Nie głosowało: 26