Narzędzia:

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Dnia 04-08-2015 godz. 14:55:44

Poprawka 5

Za: 50 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 26