Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dnia 12-04-2012 godz. 12:22:34

Poprawka 23

Za: 86 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12