Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dnia 12-04-2012 godz. 12:21:44

Poprawka 21

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14