Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dnia 12-04-2012 godz. 12:16:50

Poprawka 9

Za: 85 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14