Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-04-2012 godz. 12:04:16

Poprawka 13

Za: 29 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12