Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-04-2012 godz. 12:03:09

Poprawka 11

Za: 62 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 12