Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-04-2012 godz. 11:58:01

Poprawka 1, 4

Za: 34 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12