Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-11-2014 godz. 14:12:39

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 57 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17