Narzędzia:

Ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Dnia 06-11-2014 godz. 14:01:49

Poprawka 20

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18