Narzędzia:

Ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Dnia 06-11-2014 godz. 14:01:25

Poprawka 17

Za: 5 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 18