Narzędzia:

Ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Dnia 06-11-2014 godz. 14:00:02

Poprawka 13, 22, 23

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18