Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości dotyczącego penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych, sporządzonego w Strasburgu w dniu 28 stycznia 2003 r.

Dnia 09-10-2014 godz. 15:09:00

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13