Narzędzia:

13 kwietnia 2016 r.

Tematem posiedzenia było omówienie sytuacji banków spółdzielczych w Polsce.

W posiedzeniu uczestniczyli m.in: członkowie Komisji Finansów Publicznych z przewodniczącym posłem Andrzejem Jaworskim, członkowie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych z przewodniczącym senatorem Grzegorzem Biereckim, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Nowak, zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Wojciech Kwaśniak, prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Zdzisław Sokal, przedstawiciele instytucji związanych z działalnością bankową m.in: prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Krystyna Majerczyk-Żabówka oraz prezesi banków spółdzielczych.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Grzegorz Bierecki poinformował o skierowanej do Komisji korespondencji, w której przedstawiciele środowiska banków spółdzielczych wyrażają zaniepokojenie o przyszłą kondycję tych instytucji w związku z  realizacją znowelizowanej ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw.

Podczas dyskusji przedstawiciele banków spółdzielczych postulowali o wprowadzanie przepisów adekwatnych do skali, charakteru działalności i specyfiki
tych banków. Postulowali o zmianę obecnych przepisów, które uniemożliwiają włączenie udziałów członkowskich do funduszy podstawowych banków spółdzielczych,
co bezpośrednio wpływa na obniżenie ich wyników finansowych. Postulowali również o pozostawienie bankom spółdzielczym swobody w podejmowaniu decyzji o zrzeszaniu się.  Przykładem takiego dobrowolnego i zgodnego z prawem działania jest dążenie do zrzeszenia się ponad 100 banków spółdzielczych z terenu całej Polski z bankiem apeksowym, którego działalność ogranicza się tylko do czynności organizacyjnych i wspomagających.

Zastępca prezesa Komisji Nadzoru Finansowego Wojciech Kwaśniak poinformował, że główne obciążenia formalno-prawne banków spółdzielczych wynikają z przyjętych dyrektyw Unii Europejskiej i maja na celu zapewnienie bezpieczeństwa tego sektora. Stwierdził również, że zrzeszenie z bankiem apeksowym nie zapewnia takiego poziomu bezpieczeństwa, jak zrzeszenia instytucjonalne z bankiem zrzeszjącym.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Nowak podkreślił, że docenia pozytywny wpływ działalności banków spółdzielczych na gospodarkę. Poinformował,
że ministerstwo będzie popierało włączenie udziałów członkowskich do kapitałów banków podczas prac nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, a pozostałe postulaty środowiska zostaną wnikliwie rozpatrzone.