Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Data: 03-08-2022 08:30
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 176

  1. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Plan REPowerEU – COM(2022) 230.
  2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2021/241 w odniesieniu do rozdziałów REPowerEU w planach odbudowy i zwiększania odporności oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2021/1060, rozporządzenie (UE) 2021/2115, dyrektywę 2003/87/WE i decyzję (UE) 2015/1814 – COM(2022) 230.
  3. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej – COM(2022) 222.
  4. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli państw trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z państw trzecich przebywających legalnie
  5. w państwie członkowskim (wersja przekształcona) – COM(2022) 655.
  6. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia wyjątkowej pomocy makrofinansowej Ukrainie – COM(2022) 450.
  7. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2023 – COM(2022) 400.
  8. Akty ustawodawcze bez uwag – propozycja: COM(2022) 057, COM(2022) 150, COM(2022) 151, COM(2022) 288, COM(2022) 296, COM(2022) 313, COM(2022) 650, COM(2022) 658.
  9. Akty nieustawodawcze w sprawie których komisja nie wystąpi o stanowisko rządu – propozycja: COM(2022) 247, COM(2022) 290, COM(2022) 293, COM(2022) 306, COM(2022) 307, COM(2022) 308, COM(2022) 309, COM(2022) 310, COM(2022) 311, COM(2022) 312, JOIN(2022) 11, JOIN(2022) 12, JOIN(2022) 14.

 

Wstecz