Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej - rozszerzenie porządku obrad

Data: 29-06-2022 08:30
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 217 - rozszerzenie porządku obrad

 1. Wniosek dotyczący rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  w sprawie bezpieczeństwa informacji w instytucjach, organach, urzędach i agencjach Unii – COM(2022)119.
 2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w instytucjach, organach, urzędach i agencjach Unii – COM(2022) 122.
 3. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrolę) oraz dyrektywę Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów  - COM(2022) 156.
 4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania danych środowiskowych z instalacji przemysłowych i ustanowienia Europejskiego Portalu Emisji Przemysłowych – COM(2022) 157.
 5. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla zrównoważonych produktów i uchylającego dyrektywę 2009/125/WE – COM(2022) 142.
 6. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020 i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 305/2011 – COM(2022) 144.
 7. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób, które angażującej się w debatę publiczną, przed ewidentnie bezpodstawnymi lub stanowiącymi nadużycie postępowaniami sądowymi („strategiczne powództwa zmierzające do stłumienia debaty publicznej”) – COM(2022) 177.
 8. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2011/83/UE w zakresie umów o usługi finansowe zawieranych na odległość oraz uchylającej dyrektywę 2002/65/WE – COM(2022) 204.
 9. Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie ustanowienia przepisów dotyczących ulgi służącej przeciwdziałaniu zjawisku uprzywilejowania finansowaniu dłużnego w stosunku do kapitałowego oraz w sprawie ograniczenia możliwości odliczania odsetek do celów związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych – COM(2022) 216.
 10. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do szczególnych działań mających zapewnić nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w odpowiedzi na wpływ rosyjskiej inwazji na Ukrainę – COM(2022) 242.
 11. Akty ustawodawcze bez uwag – propozycja: COM(2022) 189, COM(2022) 184; COM(2022) 179, COM(2022) 174.
 12. Akt nieustawodawczy w sprawie którego komisja wystąpi o stanowisko rządu – propozycja: COM(2022) 230, COM(2022) 404, COM(2022) 268.
 13. Akty nieustawodawcze w sprawie których komisja nie wystąpi o stanowisko rządu– propozycja: COM(2022) 199, COM(2022) 200, COM(2022) 201, COM(2022) 205, COM(2022) 207, COM(2022) 208, COM(2022) 214, COM(2022) 215, COM(2022) 218, COM(2022) 219, COM(2022) 241, COM(2022) 246, COM(2022) 247, COM(2022) 248, COM(2022) 259, COM(2022) 263, COM(2022) 275, COM(2022) 276, COM(2022) 277, COM(2022) 281, COM(2022) 282, COM(2022) JOIN 33.
Wstecz