Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Data: 11-01-2022 08:30
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 217

  1. Rozpatrzenie „Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.” (druk senacki nr 524).
  2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do unifikacji egzekucji sądowej i administracyjnej, poprzez uchwalenie jednej ustawy regulującej kompleksowo ograniczenia i wyłączenia od egzekucji (cd.) (P10-123/20), (materiał do petycji, opinia Krajowej Rady Komorniczej, opinia Ministerstwa Sprawiedliwości, opinia Ministerstwa Finansów, opinia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opinia Konfederacji Lewiatan).
  3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami podjęcia (cd.) (P10-05/21, P10-05/21a ), (materiał do petycji, opinia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i AP, opinia MKDNiS), (cz. 2).
  4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w zakresie zwrotu udziałów członkowskich (cd.) (P10-10/21), (materiał do petycji, ekspertyza, opinia Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, opinia Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP).
  5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, celem rozszerzenia kręgu uprawnionych do ubiegania się o odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, w związku z pełnioną czynną służbą wojskową, do której odbycia osoby zostały powołane za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (cd.) (P10-17/21), (materiał do petycji, opinia RPO, opinia Urzędu ds. Kombatantów i OR).
  6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu ustalenia terminu wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego do 1-go dnia każdego miesiąca i podwyższenia jego kwoty, podwyższenia renty socjalnej i najniższej renty rodzinnej oraz ustalenia kwoty minimalnej waloryzacji rent i emerytur (cd.) (P10-29/21), (materiał do petycji, opinia MRiPS).
  7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w ten sposób, aby wskazać, że postępowanie przed Komisjami Inwalidzkimi ZUS jest postępowaniem administracyjnym i obowiązuje w ich orzecznictwie treść art. 139 Kodeksu postępowania administracyjnego (cd.) (P10-31/21), (materiał do petycji, opinia MRiPS, opinia ZUS).
  8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie zwolnienia z podatku VAT darowizn produktów przemysłowych (P10-48/21), (materiał do petycji, opinia MF, odpowiedź na interpelację 1, odpowiedź na interpelację 2).
Wstecz