Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji odwołane

Data: 14-10-2020 10:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 217

posiedzenie odwołane

 1. Rozpatrzenie informacji Ministra Sprawiedliwości na temat przetwarzania danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych oraz wyników przeprowadzonych kontroli w 2019 roku (druk senacki nr 173).
 2. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej opracowania ustawy o przeciwdziałaniu alienacji rodzicielskiej (P10-09/19), materiał do petycji.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie ustanowienia regulacji prawnych wyborów sędziów, prokuratora generalnego, ministrów, władzy i edukacji prawnej obywateli (P10-22/20), (P10-22/20-uzup.), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany dziesięciu ustaw, w celu uporządkowania i uaktualnienia treści przepisów (P10-26/20), materiał do petycji.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w celu uporządkowania przepisów ustawy (P10-33/20), (P10-33/20-zmiana), materiał do petycji.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, celem stworzenia nowej instytucji – społecznego opiekuna zieleni (P10-39/20), materiał do petycji.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, w celu uporządkowania treści przepisów ustaw (P10-41/20), materiał do petycji.
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (P10-43/20), materiał do petycji.
 10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych poprzez: • dodanie do art. 66 ust. 1 miejsca zamieszkania licencjobiorcy jako osoby fizycznej uprawnionej z umowy licencyjnej do korzystania z utworuw okresie 5 lat na terytorium, w którym zamieszkuje, • wprowadzenia do art. 115 ust. 3 odpowiedzialności karnej za naruszenia praw do pierwszych wydań naukowych i krytycznych, oraz ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe w: • art. 27 pkt 1 w celu uwzględnienia imienia i nazwiska osoby fizycznej w stopce redakcyjnej druków periodycznych, serwisów agencyjnych oraz innych podobnych druków prasowych, • art. 45 poprzez doprecyzowania zasad odpowiedzialności za wykroczenie określone (P10-46/20), materiał do petycji.
 11. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w celu umożliwienia niektórym kredytobiorcom zawieszenie spłaty kredytów bankowych (P10-47/20), materiał do petycji.
 12. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (P10-45/20), materiał do petycji.
Wstecz