Narzędzia:
Poprzednia strona
Numer druku Data druku Treść druku Plik
131 29.05.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw
131 A 16.06.2020 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw
130 29.05.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
130 A 16.06.2020 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
129 26.05.2020 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich
128 26.05.2020 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
127 26.05.2020 r. Projekt uchwały wzywającej do przestrzegania w czasie epidemii zasady równości wobec prawa
127 S 2.06.2020 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie uchwały wzywającej do przestrzegania w czasie epidemii zasady równości wobec prawa (druk nr 127)
127 X 3.06.2020 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały wzywającej do przestrzegania w czasie epidemii zasady równości wobec prawa
126 20.05.2020 r. Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2019 roku, z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela
Poprzednia strona