Narzędzia:

Ogłoszenie o naborze ofert

01.10.2019

Na podstawie uchwały nr 8 Prezydium Senatu z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zasad zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, zmienionej uchwałą nr 17 Prezydium Senatu z dnia 28 września 2017 r., w związku z art. 4d ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j.t.)

Szef Kancelarii Senatu
ogłasza nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2020 roku

I. Informacje ogólne

Oferty realizacji zadań mogą składać wyłącznie organizacje zarejestrowane w Polsce, wymienione w art. 4d ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku poz. 688 j.t.), posiadające doświadczenie w pracy na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.

Celem naboru jest wsparcie środowisk polonijnych i polskich za granicą zgodne z kierunkami działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą, określonymi w uchwale nr 49 Prezydium Senatu z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku, tj.

1. Edukacja

1.1. Wspieranie bieżącego funkcjonowania placówek edukacyjnych poprzez dofinasowanie kosztów bezpośrednio związanych z procesem nauczania

1.2. Organizacja wydarzeń uzupełniających kształcenie

1.3. Pomoc nauczycielom polonijnym

1.4. Wzmacnianie struktury organizacji oświatowych współrealizujących programy edukacyjne w krajach zamieszkania

1.5. Stypendia

2. Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego

2.1. Promowanie Polski i kultury polskiej poza granicami kraju

2.2. Wspomaganie zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego

3. Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania

3.1. Wspieranie działalności statutowej struktur polonijnych o zasięgu regionalnym, krajowym i lokalnym polegające na dofinansowywaniu niezbędnych kosztów służących polepszeniu zdolności organizacyjnej oraz kosztów administracyjnych związanych z realizacją zadań lokalnych organizacji

3.2. Aktywizacja i integracja środowisk polonijnych w kraju zamieszkania i w Polsce, w szczególności organizacji polonijnych o zasięgu regionalnym, krajowym i lokalnym, organizacji akademickich, młodzieżowych, klubów sportowych i harcerstwa, grup kościelnych i pokoleniowych, środowisk gospodarczych i zawodowych

3.3. Wzmacnianie i podtrzymywanie tożsamości narodowej

3.4. Staże i szkolenia liderskie mające na celu podnoszenie kompetencji organizacyjnych i kierowniczych realizowane w kraju zamieszkania i w Polsce

3.5. Wspieranie programów sprzyjających powrotom

4. Media polonijne

4.1. Bieżące funkcjonowanie mediów tradycyjnych i elektronicznych

4.2. Modernizacja oraz poprawa jakości mediów, wspieranie działań służących zwiększeniu liczby odbiorców, a także zasięgu oddziaływania przy zastosowaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych

5. Infrastruktura polonijna

5.1.Inwestycje w infrastrukturę placówek edukacyjnych

5.2. Inwestycje w infrastrukturę Domów Polskich oraz siedzib organizacji polonijnych i polskich za granicą

6. Pomoc charytatywna i socjalna

6.1. Samoorganizacja i samopomoc środowisk polskich i polonijnych za granicą

6.2. Pomoc socjalna i charytatywna dla najbardziej potrzebujących środowisk polskich i polonijnych w świecie

6.3. Stypendia socjalne

 

Zasady zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą określają:

 1. uchwała nr 8 Prezydium Senatu z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zasad zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą,
 2. zarządzenie nr 11 Szefa Kancelarii Senatu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą oraz trybu postępowania Kancelarii Senatu w sprawach dotyczących zlecania tych zadań.

Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

II. Finansowanie zadania

 1. Środki na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zostaną przekazane w formie dotacji celowej.
 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w 2020 r. wyniesie łącznie 110 500 000 zł[1].

 

III. Opis sposobu przygotowania oferty

 1.  Oferta może dotyczyć tylko jednego kierunku działania, określonego w uchwale nr 49 Prezydium Senatu z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku, z zastrzeżeniem punktu 2.
 2. W przypadku zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego (z wyjątkiem remontu bieżącego) jedna oferta może dotyczyć tylko jednego obiektu budowlanego.
 3. Do oferty należy załączyć kopie listów intencyjnych od beneficjentów ze środowisk polonijnych/polskich za granicą, wskazanych w szczegółowym opisie zadania, potwierdzające ich aktywny udział w opracowaniu zadania lub zobowiązanie do czynnej współpracy z oferentem w jego realizacji. W przypadku dokumentów w języku innym niż polski do listu należy dołączyć jego zwykłe tłumaczenie na język polski.
 4. Ofertę należy złożyć wyłączniew wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Ofert, dostępnego pod adresem https://generator.senat.gov.pl.
 5. Oferta musi być podpisana w Generatorze Ofert podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w danej organizacji, zgodnie z reprezentacją wskazaną w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź innym dokumencie rejestrowym.

IV. Termin składania ofert

 1. Oferty można składać od 15 października 2019 r.
 2. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa:
 3.  dla ofert z kierunku nr 4 (Media polonijne) i 6 (Pomoc charytatywna i socjalna) – w dniu 31 października 2019 r.,
 4. dla ofert z kierunku 3 (Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania) – w dniu 8 listopada 2019 r.,
 5. dla ofert z kierunku 1 (Edukacja) i 5 (Infrastruktura polonijna) – w dniu 22 listopada 2019 r.,
 6. dla ofert z kierunku 2 (Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego) – w dniu 29 listopada 2019 r.

V. Sposób przekazywania informacji

 1. Po podjęciu przez Prezydium Senatu uchwały w sprawie zlecenia zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą Biuro Polonijne poinformuje oferentów o decyzji Prezydium za pośrednictwem Generatora Ofert.
 2. Wszelkie pytania dotyczące naboru ofert prosimy nadsyłać drogą e-mailową na adres dotacje@senat.gov.pl.
 3. Wyjaśnień dotyczących naboru ofert udzielają pracownicy Biura Polonijnego pod następującymi numerami telefonów: (22) 694 90 36, (22) 694 92 64, (22) 694 91 35, (22) 694 92 66, (22) 694 95 56, (22) 694 91 42.


SZEF KANCELARII SENATU

Jakub Kowalski[1]W przypadku nieotrzymania przez Kancelarię Senatu środków finansowych lub otrzymania ich w wysokości innej niż planowana w ustawie budżetowej na rok 2020, Kancelaria Senatu zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2020 r.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

XI Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski, Litwy i Ukrainy – drugi dzień

W dokumencie końcowym, podpisanym przez Marszałka Senatu RP oraz przewodniczących parlamentów Litwy i Ukrainy, znalazło się m.in. potępienie Rosji za agresję przeciwko Ukrainie oraz Białorusi za wywołanie kryzysu migracyjnego na granicy z Litwą i Polską.

Delegacja Senatu odwiedziła Polonię w Kazachstanie

Polska o was nie zapomni, możecie być tego pewni – powiedział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki do przedstawicieli Polonii na spotkaniu w Domu Polskim we wsi Pierwomajka, które odbyło się 7 listopada br.

Wicemarszałek Pęk z wizytą w Szwajcarii

Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk odwiedził m. in. Muzeum Polskie w Rapperswilu i uczestniczył w Zuchwilu w uroczystościach z okazji 204. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki.