Narzędzia:

21-23 stycznia 1998 r.

23.01.1998

W dniach 21-23 stycznia br. odbyło się 6. posiedzenie Senatu RP. Posiedzeniu przewodniczyli marszałek Alicja Grześkowiak oraz wicemarszałkowie Andrzej Chronowski i Tadeusz Rzemykowski. Na sekretarzy posiedzenia powołano senatorów Stanisława Gogacza i Stanisława Jarosza; listę mówców prowadził senator S. Gogacz.

Na wstępie wicemarszałek T. Rzemykowski poinformował, że:

Sejm na 6. posiedzeniu, 17 i 18 grudnia, rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.; ustawy o zmianie ustawy o cenach; ustawy o waloryzacji niektórych ustaw; ustawy zmieniającej ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Sejm przyjął wszystkie poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.; ustawy o zmianie ustawy o cenach; ustawy o waloryzacji niektórych emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw. Przyjął także jedną poprawkę do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz odrzucił poprawkę do ustawy zmieniającej ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wicemarszałek T. Rzemykowski przedstawił wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności o dodanie siódmego punktu do porządku dziennego. Wniosek został przyjęty. Porządek dzienny 6. posiedzenia Senatu obejmował więc następujące punkty:

 • stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw,
 • stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską,
 • wybór członków Rady Polityki Pieniężnej,
 • złożenie przysięgi przez wybranych przez Senat członków Rady Polityki Pieniężnej,
 • pierwsze czytanie wniesionego przez grupę senatorów projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego,
 • zmiany w składzie osobowym komisji senackich,
 • pierwsze czytanie wniesionego przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności projektu ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z innymi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne.

Podczas rozpatrywania piątego punktu porządku dziennego na salę posiedzeń Senatu przybył sekretarz generalny NATO Javier Solana. Witając go, wicemarszałek Andrzej Chronowski powiedział:

Jest dla mnie prawdziwą przyjemnością, iż mogę powitać na sali obrad Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pana Javiera Solanę, sekretarza generalnego NATO.

Obecność pana Solany wśród nas to okazja do wyrażenia poparcia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla konstytutywnej roli NATO w zapewnieniu bezpieczeństwa w obszarze euroatlantyckim. Wszyscy cieszymy się, iż dzięki sojuszowi atlantyckiemu przełamywane są linie podziałów, a narody uzyskują realną możliwość samodzielnego decydowania o swej przyszłości. Polacy, tak jak i inne narody Europy Środkowej, cenią to sobie szczególnie wysoko.

Dobrze wiemy, jak wiele w tym osobistej zasługi pana Javiera Solany, którego witamy także jako wielkiego przyjaciela Polski. Wiemy o tym nie tylko jako uczestnicy prac zgromadzenia północnoatlantyckiego, lecz także z częstych bezpośrednich kontaktów.

Szanowny Panie Sekretarzu Generalny!

Chcielibyśmy, aby w trakcie pańskiej wizyty w Polsce, jak również po jej zakończeniu, otaczała pana sympatia i szacunek, którymi wszyscy pana darzymy.

Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw została uchwalona przez Sejm na 6. posiedzeniu, 17 grudnia 1997 r. Do Senatu została przekazana 23 grudnia. Marszałek Senatu 6 stycznia bieżącego roku, zgodnie z art. 55 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowała ją do Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Ustawodawczej. Komisje po rozpatrzeniu ustawy przygotowały swoje sprawozdania w tej sprawie.

Stanowisko Komisji Praw Człowieka i Praworządności przedstawił senator Krzysztof Piesiewicz, który w jej imieniu zgłosił propozycję wprowadzenia poprawki do ustawy i wniósł o jej przyjęcie.

Senator Piotr Ł.J. Andrzejewski zaprezentował stanowisko Komisji Ustawodawczej. Po szczegółowym omówieniu założeń ustawy wniósł o jej przyjęcie bez poprawek.

Wniosek o odrzucenie ustawy zgłosił senator Ryszard Jarzembowski, sprawozdawca mniejszości Komisji Ustawodawczej.

Po otwarciu debaty zabrał głos przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Adam Strzembosz, który ustosunkował się do podstawowych założeń ustawy.

W debacie wystąpili również senatorowie: Krzysztof Piesiewicz, Jan Chojnowski, Zbigniew Romaszewski, Andrzej Mazurkiewicz, Andrzej Ostoja-Owsiany, Jerzy Cieślak, Wiesław Chrzanowski, Marian Cichosz i Jerzy Kopaczewski. Senator Anna Bogucka-Skowrońska zgłosiła poprawkę do ustawy.

Podczas przerwy w obradach Komisja Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisja Ustawodawcza rozpatrzyły zgłoszone wnioski. Stanowisko połączonych komisji przedstawił senator Piotr Ł.J. Andrzejewski; w ich imieniu wniósł on o przyjęcie ustawy bez poprawek.

W głosowaniu Izba odrzuciła (63 głosami, przy 21 za i 1 wstrzymującym się) wniosek o odrzucenie rozpatrywanej ustawy.

W wyniku następnego głosowania Senat zdecydował o przyjęciu bez poprawek ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Za przyjęciem takiej uchwały głosowało 62 senatorów, przeciw - 23, a 2 wstrzymało się od głosu.

Senat przyjął bez poprawek ustawę o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską

Ustawa o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską została uchwalona przez Sejm na 8. posiedzeniu, 8 stycznia 1998 r.; do Senatu została przekazana 9 stycznia. Marszałek Senatu 9 stycznia, zgodnie z art. 55 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierował tę ustawę do Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej. Komisje po rozpatrzeniu ustawy przygotowały swoje sprawozdania w tej sprawie.

Stanowisko Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej przedstawił jej przewodniczący senator Władysław Bartoszewski. Senator zapoznał Izbę z tekstem uchwały podjętej przez komisję:

"Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej wyraża zadowolenie, że po czterech i pół roku sporów wejdzie wreszcie w życie konkordat między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, nowoczesna umowa międzynarodowa, opierająca się zarówno na zdobyczach nauk prawnych, jak i nauce II Soboru Watykańskiego. Umowa ta reguluje strefy, w których państwo polskie oraz kościół katolicki w naszej ojczyźnie pozostają względem siebie niezależne i autonomiczne. Umożliwia zarazem współpracę państwa i kościoła tam, gdzie chodzi o dobro osoby ludzkiej i dobro całego społeczeństwa.

Komisja wyraża przekonanie, że ratyfikacja konkordatu umożliwi stworzenie trwałego i stabilnego porozumienia państwo - kościół. Porozumienie to bierze pod uwagę wymogi współczesnego państwa demokratycznego, w szczególności troskę o równouprawnienie obywateli bez względu na wyznanie. Polski model stosunków państwo - kościół uwzględnia historyczne doświadczenia naszego narodu i wyjątkową rolę, jaką na ziemiach polskich odegrało chrześcijaństwo, zwłaszcza kościół katolicki.

Radością napawa nas fakt, że Senat niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na ratyfikację umowy, której stroną jest Stolica Apostolska, kierowana przez wielkiego Polaka, papieża Jana Pawła II. To on jest duchowym ojcem polskiej wolności, wobec którego zaciągnęliśmy trudny do spłacenia dług wdzięczności.

Komisja z bólem wspomina okres politycznych sporów wokół ratyfikacji konkordatu. Te czysto polityczne spory, zdaniem komisji, ignorowały zarówno palącą potrzebę trwałej regulacji stosunków państwo - kościół, jak i troskę o międzynarodową pozycję Polski, jako wiarygodnego partnera zawieranych umów.

Komisja jest zdania, że ratyfikacja konkordatu wprowadzi Polskę do rodziny państw posiadających trwałe regulacje stosunków ze Stolicą Apostolską, co stanowi kolejny krok w kierunku odzyskania przez nasz kraj należnej pozycji na arenie międzynarodowej".

Senator W. Bartoszewski wniósł o przyjęcie bez poprawek rozpatrywanej ustawy.

Sprawozdawca Komisji Praw Człowieka i Praworządności senator Paweł Abramski również zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Podczas debaty zabrali głos senatorowie: Józef Kuczyński, Zbyszko Piwoński, Dorota Simonides, marszałek Alicja Grześkowiak, Stanisław Gogacz, Jadwiga Stokarska, Krzysztof Majka, Marian Żenkiewicz, Krystyna Czuba, Zbigniew Kulak, Wiesław Chrzanowski, Stanisław Cieśla, Ryszard Gibuła, Krzysztof Lipiec, Zdzisław Jarmużek, Witold Kowalski, Jan Chojnowski, Piotr Ł.J. Andrzejewski i Władysław Bartoszewski.

Stanowisko strony rządowej wobec rozpatrywanej ustawy przedstawili minister sprawiedliwości Hanna Suchocka i podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Janusz Stańczyk.

W wyniku głosowania (67 głosów za, 24 przeciw, 2 wstrzymujące się) Senat przyjął bez poprawek ustawę o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską.

Wybór członków Rady Polityki Pieniężnej

Wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski przypomniał, że zgodnie z art. 227 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 13 ustawy o Narodowym Banku Polskim w skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzą: prezes Narodowego Banku Polskiego, będący jej przewodniczącym, oraz dziewięciu członków powoływanych na sześć lat spośród osób wyróżniających się wiedzą z zakresu finansów, w równej liczbie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejm i Senat.

Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady Polityki Pieniężnej, zgodnie z art. 1 ust. 1 uchwały Senatu z 10 grudnia 1997 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Rady Polityki Pieniężnej, przysługuje grupie co najmniej siedmiu senatorów.

Senatorowie zgłaszali kandydatury do Komisji Gospodarki Narodowej, która następnie przeprowadziła ich przesłuchania. Termin zgłaszania kandydatów na członków Rady Polityki Pieniężnej upłynął 31 grudnia 1997 r.

Sprawozdawca Komisji Gospodarki Narodowej senator Kazimierz Kleina przedstawił kandydatury: Bogusława Grabowskiego, Cezarego Józefiaka, Antoniego Kanteckiego i Wojciecha Łączkowskiego. Jak stwierdził senator, na podstawie przedstawionych dokumentów oraz przeprowadzonych przesłuchań komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkich zgłoszonych kandydatów.

Senator sprawozdawca przypomniał także zadania rady, która:

  • ustala wysokość stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego,
  • ustala zasady i stopy rezerwy obowiązkowej banków,

- określa górne granice zobowiązań wynikających z pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Narodowy Bank Polski w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych,

- zatwierdza plan finansowy Narodowego Banku Polskiego oraz sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego,

  • przyjmuje roczne sprawozdania finansowe NBP,
  • ustala zasady operacji otwartego rynku.

Rada dokonuje również oceny działalności zarządu NBP w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej. Członkowie rady powoływani są przez Sejm, Senat oraz prezydenta na sześć lat.

Senator K. Kleina dodał też, że wszyscy zgłoszeni kandydaci oświadczyli, iż nie pracowali i nie służyli w organach bezpieczeństwa państwa od 22 lipca 1944 r. do 10 maja 1990 r., a także nie współpracowali z tymi służbami.

Kandydaci na członków Rady Polityki Pieniężnej odpowiadali na pytania zadawane przez senatorów.

Wicemarszałek T. Rzemykowski przypomniał, że Senat wybiera członków rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów, a głosowanie jest tajne.

Głosowanie przeprowadzili powołani przez marszałka senatorowie sekretarze.

Po przerwie w obradach wicemarszałek T. Rzemykowski odczytał protokół głosowania:

"Protokół głosowania tajnego, z dnia 22 stycznia 1998 r., w sprawie wyboru członków Rady Polityki Pieniężnej.

W głosowaniu tajnym nad wyborem członków Rady Polityki Pieniężnej oddano 96 głosów, w tym głosy nieważne - 2. Wymagana bezwzględna większość głosów wynosi 49.

Powołani przez marszałka do przeprowadzenia głosowania senatorowie: Stanisław Gogacz, Stanisław Jarosz, Jerzy Pieniążek stwierdzają, że za kandydaturą Bogusława Grabowskiego głosowało 73 senatorów, za kandydaturą Cezarego Józefiaka głosowało 56 senatorów, za kandydaturą Antoniego Kanteckiego głosowało 32 senatorów, a za kandydaturą Wojciecha Łączkowskiego głosowało 63 senatorów. Wymaganą bezwzględną większość głosów otrzymali: Bogusław Grabowski, Cezary Józefiak, Wojciech Łączkowski.

Warszawa, dnia 22 stycznia 1998 r.

Wobec wyników głosowania wicemarszałek T. Rzemykowski stwierdził, że Senat wybrał B. Grabowskiego. C. Józefiaka i W. Łączkowskiego na członków Rady Polityki Pieniężnej. Tym samym Senat podjął uchwałę następującej treści:

"Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej

Art. 1

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 227 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, "Dzienniku Ustaw" nr 140, poz. 938, powołuje:

- Bogusława Grabowskiego,

- Cezarego Józefiaka,

- Wojciecha Łączkowskiego

do składu Rady Polityki Pieniężnej.

Art. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

Wicemarszałek T. Rzemykowski wręczył uchwałę nowo wybranym członkom rady.

Złożenie przysięgi przez wybranych przez Senat członków Rady Polityki Pieniężnej

Wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski przypomniał, że zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy o Narodowym Banku Polskim członkowie Rady Polityki Pieniężnej przed podjęciem obowiązków składają przysięgę przed organem powołującym. Wybrani członkowie: Bogusław Grabowski, Cezary Józefiak i Wojciech Łączkowski złożyli następującą przysięgę:

"Obejmując obowiązki członka Rady Polityki Pieniężnej, przysięgam uroczyście, że będą działać z pełną bezstronnością, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem w zakresie polityki pieniężnej, zgodnie z celami działalności Narodowego Banku Polskiego".

Członek rady W. Łączkowski dodał słowa "Tak mi dopomóż Bóg".

Wicemarszałek T. Rzemykowski stwierdził, że wszyscy powołani przez Senat członkowie Rady Polityki Pieniężnej złożyli przysięgę zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim.

 

Pierwsze czytanie przedstawionego przez grupę senatorów projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego przedstawił senator Zbigniew Romaszewski.

Głos w debacie nad projektem zabrali senatorowie: Anna Bogucka-Skowrońska, Andrzej Ostoja-Owsiany i Piotr Ł.J. Andrzejewski, który zgłosił też wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu.

Zgodnie z art. 63a ust. 1 Regulaminu Senatu wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski zaproponował skierowanie projektu ustawy do Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Ustawodawczej. Izba przyjęła tę propozycję.

 

Zmiany w składzie komisji senackich

Sprawozdawca Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich senator Genowefa Ferenc przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich. Senator sprawozdawca poinformowała, że komisja rozpatrzyła propozycję zmiany w składzie komisji senackich i przychyliła się do wniosków senatorów: Zbigniewa Gołąbka, Alicji Grześkowiak i Mariana Cichosza.

W imieniu Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich senator G. Ferenc wniosła o przyjęcie omawianej uchwały.

W wyniku głosowania Senat podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich (75 głosów za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące się):

"Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskie, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwołuje:

 1. senatora Zbigniewa Gołąbka ze składu Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich;
 2. senator Alicję Grześkowiak ze składu Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich;
 3. senator Mariana Cichosza ze składu Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności.

Art. 2.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, powołuje senatora Mariana Cichosza do składu Komisji Ustawodawczej.

Art. 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

Pierwsze czytanie wniesionego przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności projektu ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne

Senator Zbigniew Romaszewski, przedstawiciel wnioskodawców - Komisji Praw Człowieka i Praworządności - zaprezentował projekt ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944 - 1990 osób pełniących funkcje publiczne.

Senator sprawozdawca omówił wszystkie istotne zmiany zaproponowane w projekcie nowelizacji.

Zabierając głos w debacie, senator Anna Bogucka-Skowrońska zaproponowała poprawki do omawianego projektu. Głos w debacie zabrali też senatorowie: Paweł Abramski, Krzysztof Piesiewicz, Krzysztof Lipiec i Z. Romaszewski. Podczas debaty senator Ryszard Jarzembowski wniósł o odrzucenie inicjatywy w pierwszym czytaniu.

W głosowaniu wniosek ten nie zyskał akceptacji Izby (21 głosów za, 57 przeciw, 4 wstrzymujące się).

Wobec wyników głosowania, zgodnie z art. 63a ust. 1 Regulaminu Senatu, Izba skierowała projekt do dalszej pracy w Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności.


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Senatorowie i eksperci dyskutowali 21 czerwca br. w Lublinie o bezpieczeństwie i jakości żywności.

Prace w komisjach senackich – 8 czerwca 2022 r.

Obradowały senackie komisje, m.in.: spraw zagranicznych, ustawodawcza, zdrowia, praw człowieka

Prace w komisjach senackich – 7 czerwca 2022 r.

Obradowały komisje senackie, m.in. rolnictwa, rodziny, emigracji i łączności z Polakami za granicą, budżetu, ustawodawcza.