Narzędzia:

Poprawki Senatu do ustawy budżetowej na 2022 r.

12.01.2022
Fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

12 stycznia br. Senat wprowadził 65 poprawek do ustawy budżetowej na rok 2022. Ustawę wraz z zaakceptowanymi zmianami poparło 69 senatorów, 1 osoba była przeciw, a 29 senatorów wstrzymało się od głosu.

Izba zwiększyła wysokość dotacji podmiotowej dla Narodowego Funduszu Zdrowia o 20 mld zł z przeznaczeniem na leczenie nowotworów i chorób układu sercowo-naczyniowego oraz opieki psychiatrycznej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacji leczniczej. 100 mln zł przeznaczono na finansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro). Senatorowie zdecydowali też o zwiększeniu o 100 mln zł wydatków przewidzianych na lecznictwo psychiatryczne dzieci i młodzieży.

Senatorowie zdecydowali o utworzeniu nowej rezerwy celowej na transformację energetyczną w wysokości 10 mld zł, przeznaczonej na wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne, w tym OZE, w budynkach wielorodzinnych. Pieniądze na ten cel mają pochodzić m.in. ze zmniejszenia ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów, wydatków Kancelarii Prezydenta RP, Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Instytutu Pamięci Narodowej  czy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Izba przekazała 6 mld 500 mln zł na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2022 r. Pieniądze na ten cel mają pochodzić z zysku Narodowego Banku Polskiego i zmniejszenia rezerwy celowej na zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu zadań oświatowych.Zgodnie z kolejną poprawką przywrócono środki na nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych w szkołach w wysokości 39 mln 800 tys. zł, o które Sejm pomniejszył subwencję oświatową dla samorządów.

Senatorowie zwiększyli o 390 mln zł środki na wynagrodzenia dla pracowników administracji w sądach i prokuraturach, a o 300 mln – płac pracowników cywilnych Straży Granicznej i Policji. Pieniądze na ten mają pochodzić ze podniesienia wysokości dochodów budżetu państwa z podatku akcyzowego Zdecydowano też o zwiększeniu wydatków bieżących Państwowej Inspekcji Pracy o 10 mln 858 tys. zł z przeznaczeniem tej kwoty na podwyżki wynagrodzeń pracowników, a także składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Kolejna z senackich poprawek zakłada wzrost wynagrodzeń pracowników uczelni o 1 mld zł, kosztem zwiększenia o tę kwotę dochodów budżetu państwa z podatku akcyzowego.

Senatorowie zdecydowali też o zwiększeniu o 140 mln zł dopłat dla rolników na zakup nawozów. 50 mln zł przeznaczono na przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie. Specjalną rezerwę w wysokości 5 mln zł utworzono na funkcjonowanie telefonu zaufania.

Izba opowiedziała się za przekazaniem Kancelarii Senatu kwoty 77 mln 529 tys. zł, przeznaczonej w budżecie państwa na realizację zadań związanych z opieką nad Polonią i Polakami za granicą, a znajdującej się obecnie w budżetach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (63 mln 229 tys.) i Ministerstwa Spraw Zagranicznych (14 mln 300 tys. zł). Poprawka, zgłoszona przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich, uzasadniona jest wieloletnią tradycją sprawowania przez Senat pieczy nad naszymi rodakami za granicą, a także zgodnością z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dodatkowe 4 mln zł otrzymać ma Europejskie Centrum Solidarności. Senat wyeliminował również przepis upoważniający Ministra Finansów do przekazania jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych jako rekompensatę z tytułu utraconych w 2022 r. wpływów z opłat abonamentowych w wysokości 1 mld 995 mln zł.

Senatorowie zdecydowali o zlikwidowaniu środków przewidzianych na działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w wysokości 19 mln 625 tys. zł i przekazaniu ich na zwiększenie w budżecie tego sądu świadczeń na rzecz osób fizycznych o 169 tys. zł oraz wydatków bieżących o 9 mln 656 tys. zł; o 2 mln 800 tys. zł zwiększono wydatki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a o 7 mln zł – Agencji Wywiadu.

Kolejne poprawki Senatu, które uwzględniają obecne prognozy Narodowego Banku Polskiego, zwiększają prognozowany średnioroczny wskaźnik inflacji z 3,3% na 7,6%, a średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów z 3,3% na 7,8%.

Senat wprowadził także poprawki dotyczące utworzenia nowych rezerw celowych: 500 mln zł na rekompensaty dla rolników, którzy ponieśli straty w związku z upadłością podmiotu skupującego, 100 mln zł na rozbudowę internetu szerokopasmowego oraz 70 mln zł na fundusz rekompensat dla armatorów statków rybołówstwa rekreacyjnego.

Izba poparła szereg poprawek  dotyczących m.in. przeznaczenia dodatkowych środków na realizację lokalnych czy regionalnych projektów infrastrukturalnych, takich jak rozbudowa dróg, obwodnic i linii kolejowych, poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, remonty mostów, szpitali i obiektów zabytkowych. I tak m.in.: 20 mln zł postanowiono przekazać na zabezpieczenie przeciwpowodziowe Elbląga, a kolejne 20 mln zł na rozbudowę i modernizację portu morskiego w tym mieście. Remont zabytkowego mostu w Tczewie senatorowie wsparli kwotą 14 mln 800 tys. zł. Na budowę drogi krajowej S11 przeznaczono 50 mln zł. Kwotą 10 mln zł Senat dofinansował rozwój ścieżek rowerowych w Wielkopolsce. Na budowę nowej siedziby Teatru Banialuka w Bielsku-Białej przekazano 20 mln zł. Kwotą 50 mln zł Izba zasiliła budowę III etapu Trasy Północnej w Szczecinie, na budowę obwodnicy Gryfic ( II i III etap) przekazano natomiast 40 mln zł. Senatorowie zdecydowali też o wsparciu rozbudowy szpitala wojewódzkiego w Koszalinie kwotą 50 mln zł. I etap budowy drogi DK 8 Białystok–Augustów w standardzie 2+2 senatorowie wsparli kwotą 100 mln zł. Ma ona połączyć trasy Via Baltica i Via Carpatia. Na budowę Drogi Czerwonej w Gdyni, która zapewnić ma połączenie Portu Gdynia z siecią dróg krajowych, przeznaczono 22 mln zł.