Narzędzia:

12 grudnia 2001 r.

12.12.2001

Podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska wysłuchano informacji na temat stanu regulacji prawnych po przyjęciu pakietu ustaw związanych z dostosowaniem prawa polskiego do prawa UE, zaawansowania prac nad aktami wykonawczymi do tych ustaw oraz na temat obecnej sytuacji i działań instytucji finansujących inicjatywy ekologiczne: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Ochrony Środowiska.

Wiceminister środowiska Ewa Symonides stwierdziła, iż zgodnie z deklaracjami rządu całość prawa wspólnotowego (około 500 aktów) w dziedzinie ochrony środowiska będzie w pełni transponowana do polskiego systemu prawnego do końca 2002 r. Transpozycja ta zostanie dokonana poprzez uchwalenie i wejście w życie nowych ustaw oraz wydanie do nich aktów wykonawczych. Parlament poprzedniej kadencji uchwalił 15 ustaw transponujących acquis. Nie została jedynie uchwalona ustawa o środkach biobójczych. Postęp w zakresie dostosowywania polskiego prawa został pozytywnie oceniony przez Komisję Europejską. Dalszy wysiłek w zakresie pełnej transpozycji będzie skoncentrowany na przygotowaniu i wydaniu aktów wykonawczych do ustaw.

O obecnej sytuacji i działaniach podejmowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska, czyli instytucje finansujące inicjatywy ekologiczne, mówił wiceprezes Banku Ochrony Środowiska Piotr Wiesiorek.

Podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska zatwierdzono ponadto plan pracy komisji na rok 2002. Przewiduje on, oprócz bieżącej pracy legislacyjnej, podjęcie takich tematów jak alternatywne źródła energii, negocjacje z Unią Europejską w obszarze środowiska, współpraca Lasów Państwowych i przemysłu drzewnego w Polsce, omówienie zakresu i możliwości współpracy z przedstawicielami organizacji samorządowych, stan wykorzystania funduszy przedakcesyjnych PHARE i ISPA oraz możliwości dalszego ich wykorzystania, aktualny stan współpracy międzynarodowej w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu. Komisja w trakcie swoich prac omówi też możliwości wykorzystania pozabudżetowych źródeł finansowania inwestycji ekologicznych, współpracę z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi, przemysł ekologiczny w Polsce, surowce wtórne i możliwości zwiększenia ich wykorzystania, stan zasobów naturalnych, problemy związane z poszerzaniem parków narodowych, czy wreszcie - rolę konserwatora przyrody.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 27 kwietnia 2022 r.

Obradowały senackie komisje: ds. klimatu, spraw zagranicznych, samorządu terytorialnego oraz rodziny.

Prace w komisjach senackich – 20 kwietnia 2022 r.

Obradowały komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawcza.

Prace komisji senackich – 11 kwietnia 2022 r.

Obradowały senackie komisje: emigracji, rodziny, samorządu terytorialnego, infrastruktury, środowiska, rolnictwa, budżetu, spraw zagranicznych.