Narzędzia:

33. posiedzenie Senatu – drugi dzień

25.11.2021
Fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu

Późnym wieczorem 25 listopada 2021 r. zakończył się drugi dzień 33. posiedzenia Senatu. Senatorowie tego dnia rozpatrzyli m.in. nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej, do której zgłosili poprawki. Kilka godzin trwała też debata nad projektem uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia. Głosowania nad wszystkimi rozpatrzonymi punktami porządku obrad odbędą się na zakończenie posiedzenia.

Izba wznowi obrady w piątek 26 listopada br. o godz. 10.00 od rozpatrzenia ustawy o ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa zawartego między Republiką Francuską, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzonego w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r. Po tym punkcie porządku obrad odbędą się głosowania.

Tego dnia odbyło się drugie czytanie następujących projektów uchwał.

Projekt uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia (inicjatywa grupy senatorów) stanowi  wyraz zaniepokojenia senatorów kryzysowym stanem systemu ochrony zdrowia w Polsce. Jak czytamy w projekcie, „Wyzwań jest wiele, w szczególności należą do nich: niedofinansowanie, brak pracowników, nieefektywność profilaktyki i potrzeba leczenia pacjentów zgodnie ze standardami europejskimi i światowymi”. Senat „jest zaniepokojony biernością rządu, bowiem rolą państwa jest ochrona zdrowia i życia, a w razie zagrożenia – ich ratowanie”, a w związku z zaistniałą sytuacją „apeluje do rządu Rzeczypospolitej Polskiej o pilne podjęcie odpowiednich działań zmierzających do porozumienia z przedstawicielami środowisk medycznych w celu możliwie najpełniejszej realizacji ich postulatów”.  Autorzy projektu oceniają, że „niedostrzegalne jest realne zarządzanie walką z epidemią”. „Po raz kolejny odnotowujemy nadmiarową liczbę zgonów i ograniczenie dostępu pacjentów „niecovidowych” do usług medycznych" – czytamy w niej. W projekcie uchwały zawarty jest też apel do rządu, by podjął on niezbędne decyzje ograniczające szerzenie się koronawirusa z uwzględnieniem rekomendacji Rady Medycznej oraz by podjął dialog  z protestującymi środowiskami medycznymi w celu realizacji ich postulatów.

W projekcie uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Botaniki (inicjatywa grupy senatorów) Senat, 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Botanicznego, pragnie uhonorować polskich botaników i ich osiągnięcia, a także docenić cywilizacyjne znaczenie tej dziedziny nauki. „Chcemy, aby Rok Botaniki przyniósł jeszcze większe uznanie w naszym społeczeństwie dla roli nauki, w szczególności botaniki, oraz jej wkładu w rozwój gospodarki i wpływu na nasze życie codzienne” – napisali senatorowie.

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza (inicjatywa grupy senatorów) ma na celu upamiętnienie postaci tego twórcy przemysłu naftowego. W projekcie uchwały przypomniano, że „Ignacy Łukasiewicz wyprzedził Amerykanów i Rumunów. Był też wynalazcą lampy naftowej (…), doprowadził do rozwoju Podkarpacia, a stopniowo znacznej części polskich ziem pod zaborami. Jego liczni następcy – przemysłowcy naftowi doprowadzili do rozkwitu tej gałęzi polskiej gospodarki. Senatorowie przypominają również zaangażowanie Ignacego Łukasiewicza w działalność niepodległościową.„Senat, szczególnie ze względu na wielkie i niezwykłe zasługi Ignacego Łuksiewicza dla przemysłu i gospodarki Polski, a także Jego zaangażowanie w walkę o niepodległość Ojczyzny oraz dbałość o pracowników, ustanawia rok 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza” – czytamy w projektowanej uchwale.

Projekt uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Brunona Schulza (inicjatywa grupy senatorów) przypomina, że w 2022 r. przypada 130. rocznica urodzin i 80. rocznica tragicznej śmierci tego artysty o żydowskich korzeniach, który podobnie jak Julian Tuwim i Antoni Słonimski bardzo mocno zaistniał w polskiej literaturze. Jego twórczość wpisała się na dobre w kanon literatury światowej i jest znana nawet w najbardziej odległych kulturowo miejscach świata. „Jako człowiek o niezwykłej wyobraźni, inteligencji i kreatywności z pewnością zasługuje na miano ambasadora polskiej kultury na świecie” – czytamy w uchwale.

Izba przeprowadziła ponadto drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich (inicjatywa grupy senatorów), który umożliwia gminom nadmorskim wykorzystywanie pasa technicznego, na którym znajdują się plaże, w celach rekreacyjnych, turystycznych, sportowych i kulturalnych z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska. O zamiarze skorzystania z tego uprawnienia gmina będzie musiała zawiadomić właściwego dyrektora urzędu morskiego, wskazując m.in. rodzaj, miejsce i okres wykorzystywania pasa technicznego, a także podmiot, który w imieniu gminy będzie wykorzystywał ten pas. Okres wskazany w zawiadomieniu nie może być dłuższy niż 10 lat. Dyrektor urzędu morskiego będzie mógł wyrazić sprzeciw co do rodzaju, miejsca, okresu lub sposobu wykorzystania pasa technicznego.

Senat rozpatrzył następujące ustawy.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw (pilny projekt rządowy) umożliwia m.in. ministrowi spraw wewnętrznych wprowadzenie w drodze rozporządzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze RP w strefie nadgranicznej, stanowiącej granicę zewnętrzną UE. Nowelizacja ma zwiększyć skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną w celu ochrony granicy państwowej RP w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także poprawić bezpieczeństwo funkcjonariuszy SG realizujących zadania związane z jej ochroną.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (projekt poselski) ma zapobiec skokowym podwyżkom cen gazu w 2022 r. Zakłada, że wzrost cen zakupu gazu w trakcie obowiązywania taryfy można będzie przenieść na kolejne okresy taryfowe. Sprzedawcy gazu, których taryfy zatwierdza prezes Urzędu Regulacji Energetyki, będą mogli do 30 czerwca 2022 r. przedłożyć do zatwierdzenia taryfę uwzględniającą koszty zakupu gazu planowane w czasie jej obowiązywania. Jeżeli w tym czasie koszty zakupu będą wyższe od zaplanowanych, sprzedawca będzie mógł je odzyskać w kolejnych taryfach, obowiązujących od początku 2023 r. Na ich uwzględnienie w następnych taryfach sprzedawca będzie miał 3 lata, począwszy od stycznia 2023 r.

Ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadza do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, m.in. w sprawie: promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i charakterystyki energetycznej budynków i efektywności energetycznej. Precyzuje zasady tworzenia stref czystego transportu. Przewiduje, że można je będzie ustanawiać we wszystkich gminach, niezależnie od liczby mieszkańców. Z zakazu wjazdu do takich stref zostaną zwolnione m.in. specjalistyczne pojazdy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, służące ochronie ludności, bezpieczeństwu pożarowemu i utrzymaniu porządku publicznego. Nowelizacja przewiduje też, iż mając prawo jazdy kat. B, będzie można prowadzić elektryczne auta dostawcze o masie do 4,25 t, a nie – jak dotąd – 3,5 t. Dopuszczalną masę zwiększono o wagę baterii. Ustawa reguluje także procedury instalacji punktów poboru energii w budynkach wielorodzinnych, co ma ułatwić montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych na wniosek mieszkańców danego budynku. Określa sytuacje, w których może zostać wydana decyzja odmowna w sprawie instalacji prywatnego punktu poboru energii przez mieszkańca i przyłączenia go do sieci w nieruchomości. W wypadku budynków o statusie zabytków niezbędna będzie zgoda właściwego konserwatora zabytków. Nowela przewiduje też możliwość wsparcia finansowego przedsiębiorców, którzy nie kupują pojazdów, ale korzystają z leasingu. Wprowadza także niezbędne modyfikacje, pojęcia i rozwiązania dotyczące planowanego powstania infrastruktury tankowania wodoru, który ma być w niedalekiej przyszłości stosowany w różnych segmentach gospodarki.

Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (pilny projekt rządowy) przewiduje dodatek do wynagrodzenia dla osób zajmujących się cyberbezpieczeństwem, który ma pozwolić na pozyskanie i utrzymanie specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym. Ustawa zakłada m.in. utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa, będącego państwowym funduszem celowym, z którego będą finansowane świadczenia teleinformatyczne dla osób pracujących na stanowiskach związanych z zapewnianiem cyberbezpieczeństwa w państwie. Dysponentem funduszu będzie minister właściwy ds. informatyzacji. Świadczenie teleinformatyczne, będące dodatkiem do wynagrodzenia lub dodatkiem do uposażenia, przysługiwać będą osobom realizującym zadania w Zespole Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT) poziomu krajowego, w organach właściwych ds. cyberbezpieczeństwa, obsługującym pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa, a także zadania dotyczące zapewnienia cyberbezpieczeństwa m.in. w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, jednostkach organizacyjnych podległych prezesowi Rady Ministrów albo ministrom, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w urzędach obsługujących ministrów, Policji czy Służbie Ochrony Państwa. Maksymalna wysokość  wynagrodzenia, które będą otrzymywały takie osoby po uwzględnieniu świadczenia teleinformatycznego, nie będzie mogła przekraczać 21-krotności kwoty bazowej. Jak na warunki administracji jest to kwota bardzo wysoka, według obecnych mnożników ok. 42 tys. zł.

Ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (projekt poselski) ma sprzyjać skróceniu łańcucha dostaw, ułatwić dostęp do produktów wytworzonych przez małych, lokalnych producentów rolnych poprzez oferowanie ich w atrakcyjnych miejscach. Ustawa przewiduje, że w piątki i soboty rolnicy będą mogli sprzedawać swoje produkty rolne i spożywcze oraz wyroby rękodzieła w wyznaczonych przez gminy miejscach. Zostaną także zwolnieni w te dni z opłaty targowej. Ustawa jest elementem Polskiego Ładu w części dotyczącej rolnictwa.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (projekt senacki) określa zwierzęta i przedmioty należące do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji, co do tej pory było normowane przepisami rozporządzenia. Zgodnie z nowelą przepisy w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji, zostają przeniesione do ustawy.

Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki (projekt poselski) przewiduje, że osoby pobierające emerytury EWK (wcześniejsza emerytura z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki) będą miały wypłacane świadczenie wyrównawcze, jeśli ich emerytury są niższe niż świadczenie. Świadczenie wyrównawcze będzie przyznawane na wniosek osoby uprawnionej do emerytury lub renty EWK, złożony w ZUS lub innym organie, który je wypłaca. Świadczenie wyrównawcze przysługiwałoby miesięcznie w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotami świadczenia pielęgnacyjnego a pobieranego świadczenia emerytalno-rentowego. Świadczenie to byłoby wypłacane wraz z emeryturą EWK, począwszy od 1 stycznia 2022 r.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) uzupełnia przepisy dotyczące rozliczeń świadczeń przyznanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz ochrony miejsc pracy w ramach pomocy państwa w związku z epidemią COVID-19. Ma to usprawnić działania wojewódzkich urzędów pracy, które są zobowiązane do realizacji rozliczeń i kontroli wsparcia udzielonego z tego funduszu przedsiębiorcom. Nowela doprecyzowuje też przepisy o rozliczeniach i kontrolach, a także ewentualnych zwrotach środków, w tym zwrotów częściowych i całościowego dofinansowania. Nowela wprowadza również zmiany dla korzystających z pożyczek z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej lub na utworzenie stanowiska pracy. Przewiduje też zmianę okresu, na jaki można zawiesić działalność lub w jakim można nie zatrudniać pracownika na utworzonym dzięki pożyczce stanowisku pracy: z 6 miesięcy na okres powiązany z terminem odwołania stanu epidemii do 3 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Nowelizacja umożliwi ponadto ogłoszenie przez ministra rodziny programu mającego na celu aktywizację zawodową, integrację i aktywność społeczną cudzoziemców, będących w szczególnej sytuacji.

Ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku (pilny projekt rządowy) ma umożliwić właściwą organizację zaplanowanych igrzysk, które odbędą się w Krakowie 21 czerwca–2 lipca 2023 r. Ustawa określa zasady wsparcia przygotowań do tej imprezy, w tym m.in. warunki przedsięwzięć w zakresie projektowania, budowy, przebudowy lub remontu stadionów i innych obiektów budowlanych na terytorium RP, niezbędnych do przeprowadzenia zawodów. Określa także sposób finansowania lub dofinansowania niektórych kosztów związanych z organizacją, przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć zaplanowanych i wynikających z umowy Host City. W celu przygotowania i realizacji Igrzysk Europejskich województwo małopolskie ma utworzyć spółkę celową, której zadaniem będzie m.in. wykonywanie zadań z zakresu koordynowania i kontroli przygotowania i realizacji tego projektu. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczony na dotacje dla tej spółki celowej wyniesie 160 mln zł. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej będzie miał prawo monitorować jego wykorzystanie, a w wypadku stwierdzenia nieprawidłowości będzie mógł wdrożyć działania korygujące.

Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (projekt senacki) przewiduje, że zwolnienie od podatku od nieruchomości będzie dotyczyło nie całości gruntu, ale tylko budynków lub ich części i zajętych pod nie gruntów, jeżeli stanowią one elementy infrastruktury kolejowej i są wykorzystywane na cele określone w ustawie o transporcie kolejowym. Zwolnienie z podatku obejmie zatem tylko tę część nieruchomości kolejowych, która zajęta na prowadzenie działalności kolejowej. Chodzi m.in. o poczekalnie, toalety, powierzchnie kas biletowych i inne powierzchnie przeznaczone do sprzedaży biletów, pochylnie, kładki dla pieszych, punkty informacyjne, czy miejsca parkingowe i ciągi dojazdowe do parkingów.

Senat rozpatrzy także ustawę o ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa zawartego między Republiką Francuską, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzonego w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r. (projekt rządowy) dotyczy wyrażenia zgody na ratyfikację przez prezydenta RP traktatu o Eurokorpusie, konieczną, by Polska z państwa stowarzyszonego stała się pełnoprawnym członkiem tej organizacji wojskowej. Eurokorpus to wielonarodowe dowództwo szybkiego reagowania z siedzibą w Strasburgu, powołane w 1992 r. w celu planowania i prowadzenia operacji na rzecz organizacji międzynarodowych, zwłaszcza UE i NATO, wobec których zachowuje jednak autonomię, a także misjach ONZ. Efektem przystąpienia do Eurokorpusu ma być poprawa interoperacyjności systemów dowodzenia, procedur planowania i prowadzenia misji i operacji wojskowych we współpracy NATO i UE. Koszty przystąpienia do Eurokorpusu w charakterze państwa ramowego oszacowano na 60 mln zł rocznie.

 

 

 


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

48. posiedzenie Senatu

Izba rozpatrzyła 3 ustawy, do których wprowadziła poprawki. Zdecydowała o wniesieniu do Sejmu 3 projektów ustaw i podjęła 2 uchwały. Powołała prof. Joannę Tyrowicz do Rady Polityki Pieniężnej.

Prace w komisjach senackich – 6 września 2022 r.

Obradowały senackie komisje: budżetu, samorządu terytorialnego, gospodarki narodowej, rodziny, polityki senioralnej i społecznej, budżetu i finansów publicznych .

Prace w komisjach senackich – 5 września 2022 r.

Obradowały senackie komisje: zdrowia, budżetu, samorządu terytorialnego, ustawodawcza, środowiska, nadzwyczajna ds. klimatu.