Narzędzia:

Marszałek Senatu RP uczestniczył w V Światowej Konferencji Przewodniczących Parlamentów

sprawy międzynarodowe 06.09.2021
V Światowa Konferencja Przewodniczących Parlamentów - fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

W dniach 7-8 września Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki uczestniczył w Wiedniu w V Światowej Konferencji Przewodniczących Parlamentów. Spotkanie odbywało się pod hasłem "Parlamenty dla pokoju, ludzi i planety" i dotyczy najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed władzą ustawodawczą na całym świecie.

Przed oficjalnym rozpoczęciem obrad Marszałek Senatu spotkał się z Przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Rikiem Daemsem. Przewodniczący Daems był zainteresowany poglądem Marszałka Grodzkiego na kwestie przestrzegania w Polsce wartości, które leżą u podstaw funkcjonowania Rady Europy - m.in. oceną stanu praworządności i przestrzegania praw człowieka na różnych płaszczyznach. Tematem rozmowy była także planowana na pierwszą połowę października br. wizyta Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Polsce, podczas której planowane jest między innymi jego wystąpienie na posiedzeniu Senatu RP.

Marszałek Senatu RP prowadził także w Wiedniu rozmowy dwustronne z szefami parlamentów. Prof. Tomasz Grodzki spotkał się m.in z z Przewodniczącą Zgromadzenia Narodowego Republiki Azerbejdżanu, prof. Sahibą Gafarovą, która w rozmowie doceniła dobry stan relacji dwustronnych i przypomniała o zaangażowaniu Zgromadzenia Narodowego Republiki Azerbejdżanu i Senatu RP w ich kształtowanie w ubiegłych latach. Poinformowała też Marszałka Senatu o swojej ocenie sytuacji w Górskim Karabachu i spojrzeniu na kwestie terytorialne. Rozmówcy zgodzili się, że parlamentarzyści powinni aktywnie brać udział w kształtowaniu postaw otwartych na dialog, także w przestrzeni międzynarodowej, zwłaszcza sąsiedzkiej. W tym kontekście rozmawiali również o znaczeniu edukacji i roli przypisanej młodym pokoleniom. Przyznali, że pandemia COVID-19 jeszcze bardziej uzmysłowiła, jak ważna jest współpraca krajów zarówno w skali regionów, jak i w wymiarze globalnym.

Marszałek Tomasz Grodzki zapewnił o wsparciu Senatu RP dla rozwiązań, które doprowadzą do stabilizacji na Kaukazie oraz pojednania między Azerbejdżanem i Armenią. Wskazał na rolę, jaką może odegrać Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Jako dobry przykład procesu pojednania między narodami przytoczył dobrosąsiedzkie relacje Polski i Niemiec. Apelował o bezpośrednie zaangażowanie polityków azerbejdżańskich w poszukiwanie porozumienia z Armenią wskazując, że rola społeczności międzynarodowej w tym zakresie ma charakter wspierający.

Marszałek Senatu spotkał się również z Przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Republiki Korei Byeongiem Seugiem Parkiem, który w rozmowie zwrócił uwagę, że obroty handlowe pomiędzy Koreą i Polską wzrosły pomimo pandemii COVID-19. W jego ocenie świadczy to o sile relacji polsko-koreańskich. Uznał, że należy dążyć do ich ożywienia na płaszczyźnie parlamentarnej. Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Republiki Korei wskazywał też w rozmowie na zainteresowanie strony koreańskiej nowymi inwestycjami w Polsce, m.in. planami budowy elektrowni jądrowych. W rozmowie zostały poruszone również sprawy dotyczące bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim. Marszałek Tomasz Grodzki wyraził uznanie dla koreańskich władz w związku ze skutecznym zwalczaniem epidemii COVID-19 i zaprosił Przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Republiki Korei pana Byeonga Seuga Parka do złożenia oficjalnej wizyty w Polsce.

Prof. Tomasz Grodzki odbył także spotkanie z przewodniczącą japońskiej Izby Radców, Akiko Santo, która w rozmowie wysoko oceniła poziom relacji polsko-japońskich. Podkreśliła, że mają one rangę partnerstwa strategicznego i wyraziła nadzieję, że liczne inicjatywy współpracy przyczynią się do jego wzmocnienia w nieodległej przyszłości. Wskazując na rolę parlamentarzystów w zakresie umacniania więzi polsko-japońskich przekazała, że wizyta Marszałka Senatu RP w Japonii w lutym 2020 r. miała dla strony japońskiej ważne znaczenie.

Marszałek Tomasz Grodzki pogratulował Przewodniczącej Akiko Santo dobrej organizacji przez Japonię letnich igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich pomimo trudności związanych z trwającą pandemią COVID-19, a także dobrej, jednoczącej społeczność międzynarodową atmosfery, która powstała dzięki igrzyskom. Przekazał również gratulacje dla japońskich sportowców w związku z osiągniętymi wynikami w rywalizacjach olimpijskich i odebrał gratulacje w związku z medalami zdobytymi przez polskich sportowców. Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki ponowił zaproszenie dla Przewodniczącej Izby Radców Japonii pani Akiko Santo do złożenia rewizyty w Polsce.

Marszałek Tomasz Grodzki rozmawiał także z Przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Republiki Armenii Alenem Simonyanem. Przewodniczący poinformował Marszałka o przebiegu niedawnych wyborów w jego kraju i podkreślił znaczenie, jakie przywiązuje jako nowo wybrany przewodniczący Zgromadzenia Narodowego do relacji z naszym krajem. Wskazał, że w procesie konstytuowania nowych organów parlamentarnych dojdzie w nieodległym czasie również do utworzenia grupy bilateralnej ds. współpracy z Polską. Przewodniczący Simonyan zaprosił Marszałka Grodzkiego do złożenia wizyty w Armenii.

Obaj politycy poruszyli także w rozmowie kwestię konfliktu Armenii z Azerbejdżanem. Marszałek Senatu ocenił, że zaangażowanie społeczności międzynarodowej może ułatwić procesy pojednawcze, ale podkreślił, że sukces w tym zakresie jest uzależniony przede wszystkim od postaw przyjmowanych przez polityków skonfliktowanych państw. Wskazał na historię relacji polsko-niemieckich i pojednania między oboma narodami, które nastąpiło pomimo krzywd wyrządzonych w czasie II wojny światowej. Prof. Tomasz Grodzki zapewnił o wsparciu Senatu RP na rzecz pojednania między Armenią i Azerbejdżanem. Podkreślił też znaczenie kwestii uwolnienia wszystkich jeńców wojennych obu stron pozostających w niewoli po niedawnych walkach zbrojnych.

Wiceprzewodniczący Izby Reprezentantów Libii Ihmed Hamad Ali Homa w rozmowie z Marszałkiem Tomaszem Grodzkim z uznaniem odnosił się do Polski jako kraju, w którym spędził kilka lat w okresie studiów. Poinformował o sytuacji politycznej w Libii i przygotowaniach do wyborów, które mają się odbyć 24 grudnia 2021 r. Wskazał, że po ustanowieniu Rządu Jedności Narodowej, libijski parlament musi jeszcze wykonać wiele pracy legislacyjnej, której efektem będą ramy prawne niezbędne do przeprowadzenia głosowania powszechnego. Wiceprzewodniczący Izby Reprezentantów przedstawił również sytuację w zakresie bezpieczeństwa w Libii i wyraził nadzieję na dalsze wsparcie państw europejskich dla procesu stabilizacji w jego kraju. Poinformował, że Izba Reprezentantów jest zainteresowana nawiązaniem kontaktów z parlamentami innych państw w celu wymiany informacji o procedurach ustawodawczych i wypracowaniu wzorców, które mogłyby zostać przyjęte w Libii. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki poinformował o gotowości Senatu RP do dzielenia się doświadczeniem i zaprosił Wiceprzewodniczącego Ihmeda Hamada Aliego Homę do złożenia wizyty w Warszawie.

Marszałek Senatu RP spotkał się również z Przewodniczącym Federalnej Rady Narodowej Zjednoczonych Emiratów Arabskich Saqrem Ghobashem, z którym wymienił spojrzenia na relacje polsko-emirackie. Rozmówcy zgodzili się co do potrzeby wzmocnienia kontaktów politycznych obu państw poprzez ożywienie współpracy parlamentów i w tym celu ustalili wzajemną wymianę wizyt. Przewodniczący Federalnej Rady Narodowej Zjednoczonych Emiratów Arabskich zaprosił Marszałka Senatu RP do zwiedzenia wystawy EXPO 2020 odbywającej się w Dubaju w terminie od października 2021 do marca 2022.

Podczas spotkania Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego z Wiceprzewodniczącą Rady Najwyższej Ukrainy Oleną Kondratiuk omówione zostały zagadnienia związane ze współpracą międzynarodową w ramach tzw. Platformy Krymskiej i rozszerzeniem tej inicjatywy o wymiar parlamentarny w oparciu o struktury Unii Międzyparlamentarnej. Marszałek Tomasz Grodzki podkreślił, że Senat RP jednoznacznie uznaje okupację terytoriów ukraińskich przez Rosję za niedopuszczalną i wyraził poparcie dla członkostwa Ukrainy w NATO. Poinformował o założeniach posiedzenia Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy, które ma odbyć się w Warszawie na przełomie września i października br. Poinformował również, że planuje udział w dniu 6 października w obchodach 80. rocznicy tragedii w Babim Jarze, które organizują władze ukraińskie, a także o planowanej wizycie na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bykowni. Podkreślił, że współczesne relacje polsko-ukraińskie powinny być nacechowane spojrzeniem w przyszłość z jednoczesnym badaniem zawiłej przeszłości na gruncie prawdy. Podobne przekonanie wyraziła Wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy. Marszałek Tomasz Grodzki i Wiceprzewodnicząca Olena Kondratiuk rozmawiali również o koordynacji w sprawach dotyczących Ukrainy na międzynarodowych forach parlamentarnych, a także o włączaniu Ukrainy poprzez Unię Europejską w inicjatywy mające na celu integrację państw kontynentu, w tym także inicjatywy o wymiarze regionalnym. Wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy zwróciła się do Marszałka Senatu RP z prośbą o wsparcie w wyjaśnieniu okoliczności niedawnej śmierci obywatela Ukrainy we Wrocławiu. Marszałek Tomasz Grodzki prosił o przekazanie rodzinie zmarłego kondolencji i zapewnił, że senatorowie RP będą domagali się, aby odpowiednie instytucje państwa polskiego w sposób przejrzysty wyjaśniły, w jaki sposób przebiegała interwencja policjantów wobec ukraińskiego obywatela.

Dyskusja plenarna przewodniczących z całego świata poświęcone były między innymi odbudowie po pandemii koronawirusa, sposobom przeciwdziałania dezinformacji i mowie nienawiści oraz zapobieganiu dyskryminacji kobiet. Przewodniczący dyskutowali także ma temat zrównoważonego rozwoju, przekształcania gospodarki w celu przeciwdziałania zmianie klimatu i promowania zrównoważonego rozwoju. Rozmawiano też o relacjach między parlamentami a rządami w kontekście stosowania przez władzę wykonawczą środków nadzwyczajnych oraz o tym, jak zapewnić otwartość, przejrzystość i dostępność parlamentów przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa.

Na zakończenie obrad uczestnicy Konferencji przyjęli deklarację w sprawie przywództwa parlamentarnego na rzecz skuteczniejszego multilateralizmu w celu zapewnienia pokoju i zrównoważonego rozwoju dla ludzi i planety.