Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Nr Data Porządek obrad
193 18.12.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 193), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 129), Komisji Ustawodawczej (nr 207)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk senacki nr 696, druki sejmowe nr 2001, 2113 i 2113-A).
  Materiały:
  Zarząd Województwa MazowieckiegoZarząd Województwa Mazowieckiego 1, Państwowa Komisja Wyborcza,
  Związek Gmin Wiejskich RPMarszałek Województwa Kujawski-Pomorskiego, Przewodniczący Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego
  Marszałek Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Rady Miasta Rawa Mazowiecka,
  Sejmik  Województwa Mazowieckiego, Rada Powiatu w Radomiu, Gminny Związek OSP RP Zamość, Wójt Gminy Zamość

   
192 18.12.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 206), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 192)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk senacki nr 681, druki sejmowe nr 1871 i 2031).
 2. Rozpatrzenie ustawy zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 682, druki sejmowe nr 1931 i 2046).
191 18.12.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 127), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 191)
 1. Rozpatrzenie ustawy o Służbie Ochrony Państwa (druk senacki nr 680, druki sejmowe nr 1916, 2072 i 2072-A).
190 15.12.2017 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 52. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.
 2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 52. posiedzeniu Senatu do ustawy o Sądzie Najwyższym.
   retransmisja posiedzenia
189 11.12.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 686, druki sejmowe nr 2002, 2070 i 2070-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie
   
  Krajowa Izba Radców Prawnych

  Fundacja  Batorego

  Amnesty International , (tłumaczenie)

 2. Rozpatrzenie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk senacki nr 685, druki sejmowe nr 2003, 2071 i 2071-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie
   
  Krajowa Izba Radców Prawnych

  Fundacja Batorego

  Amnesty International , (tłumaczenie)

  ODiHR, (wersja angielska)

  ODiHR 1

retransmisja posiedzenia

188 6.12.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 188), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 125)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 51. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

187 4.12.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (cd.) (druk senacki nr 654, druki sejmowe nr 1835, 1984 i 1984-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie petycji wielokrotnej dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (cd.) (PW9-04/16) (materiał do petycji PW9-04/16) (odpowiedź sejmowej Komisji do Spraw Petycji).
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (cd.) (P9-38/16) (materiał do petycji P9-38/16)
  Opinia Komisji Kultury i Środków Przekazu
  Materiały:
  Kancelaria Prezydenta RP 1
  Kancelaria Prezydenta RP 2
  Kancelaria Prezydenta RP 3
  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 4. Rozpatrzenie petycji wielokrotnej w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: - z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, poprzez dodanie art. 1061 § 1 i 2, - z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, poprzez dodanie w art. 207 § 4, 5 i 6, - z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zmiana art. 58 § 1a i art. 107 § 2, - z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, zmiana art. 7561 § 1 i 2 (cd.) (PW9-01/17), (materiał do petycji PW9-01/17),
  Opinia BADiK
  Materiały:
  Minister Sprawiedliwości 1
  Minister Sprawiedliwości 2
  Rzecznik Praw Dziecka
  Instytut Psychologii Zdrowia PTS
  Insytut Wymiaru Sprawiedliwości MS
  Dajemy Dzieciom Siłę
  Dla Dobra Dziecka
  dr hab. Elżbieta Trzęsowska-Greszta
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach (…) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w celu przyznania byłym robotnikom pracy przymusowej w III Rzeszy prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych w szpitalach i ambulatoriach (cd.) (P9-20/17), (materiał do petycji P9-20/17).
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej przyznania świadczenia pieniężnego dla dzieci wojny 1939-1945 (cd.)(P9-22/17), (materiał do petycji P9-22/17).
  Materiały:
  Szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

retransmisja posiedzenia

186 28.11.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 654, druki sejmowe nr 1835, 1984 i 1984-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w celu wprowadzenia zapisu o polskim języku migowym (P9-35/17), materiał do petycji.

 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uchwalenia przepisów informujących o szkodliwości alkoholu dla dziecka w łonie matki (P9-36/17), materiał do petycji.

 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej doprecyzowania przepisów o zapobieganiu pornografii (P9-37/17), materiał do petycji.

retransmisja posiedzenia

185 28.11.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 198), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 185)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 649, druki sejmowe nr 1814 i 1883).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (cd.) (druk senacki nr 560).

retransmisja posiedzenia

184 13.11.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 642, druki sejmowe nr 1780 i 1896).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie jednolitego wieku emerytalnego oraz wcześniejszej emerytury dla kobiet i weteranów walki o niepodległość (P9-30/17), (materiał do petycji).
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska, w celu wprowadzenia do ustawy norm hałasu drogowego (P9-31/17), (materiał do petycji).
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu wydłużenia terminów do wniesienia pisma procesowego dla osób mieszkających poza Unią Europejską (P9-33/17), (materiał do petycji).
 5. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito