Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

17 lipca 2017 17:00

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
godz. 17.00, sala 182

 1. Rozpatrzenie „Informacji na temat przetwarzania danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych oraz wyników przeprowadzonych kontroli w 2016 roku” (druk senacki nr 543). - punkt  zdjęty z porządku posiedzenia
 2. Rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Funkcjonowanie biegłych w wymiarze sprawiedliwości” (cd.).
  Materiały:
  Minister Sprawiedliwości 1
  Minister Sprawiedliwości 2
  Informacja Prawna Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w celu przyznania świadczenia pielęgnacyjnego osobom pobierającym wcześniejszą emeryturę z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem (cd.) (P9-02/17).
  Materiał do petycji P9-02/17
  Materiały:
  Sejmowa Komisja do Spraw Petycji
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 1
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej podwyższenia wysokości zasiłku pielęgnacyjnego do dodatku pielęgnacyjnego oraz coroczną waloryzację tego zasiłku (cd.) (P9-08/17).
  Materiał do petycji P8-08/17
  Materiały:
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w celu przyznania opiekunom pobierającym emerytury i renty prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym (cd.) (P9-10/17), (P910/17_pet2)
  Materiał do petycji P9-10/17
  Materiały:
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. w zakresie art. 125 pkt 2 i 3 oraz art. 235 pkt 1 (cd.) (P9-18/17).
  Materiał do petycji P9-18/17
 7. Sprawy różne.
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito